keskiviikko 8. toukokuuta 2019

Koulutuksen mallimaa?


OECD-raportti Investigating in Youth Finland julkistetiin 7.5.2019. Raportti käsittelee nuorille suunnattujen palvelujen toimivuutta. Arvioinnin kohteena ovat muun muassa toisen asteen koulutuksen opiskeluhuolto sekä työhallinnon, nuorisotoimen ja sosiaalitoimen palvelut sekä KELA-palvelut.

Itselleni oli suuri yllätys, että Suomen nuorisotyöttömyys on setsemänneksi korkein OECD-maissa, heti Portugalin ja Ranskan jälkeen. Työllisyysaste on selvästi Norjaa ja Ruotsia alempi. 

Toinen yllätys oli kuinka valikoiva koulutusjärjestelmämme on. Noin 67% hakijoista hylätään korkeakouluopinnoissa kun OECD-maissa hylkäysprosentti on keskimäärin 30%.

Suomi ei taida ollakaan sellainen koulutuksen mallimaa, jota esimerkiksi aina Pisa-tulosten yhteydessä hehkutellaan. Raportista ilmenee myös, että erityisesti osaamistasoltaan heikommat nuoret kohtaavat vaikeuksia työelämässä. Kuilu osaajien ja NEET-nuorien välillä kasvaa koko ajan.

Raportissa esitellään pitkä suosituslistaus asioista, jotka auttaisivat Suomen tilanteeseen. Esimerkiksi vaaditaan helpotusta toiselta asteelta korkeakouluun siirtymiseen. Suositellaan myös korkeakouluasteen koulutusjärjestelmän kapasiteetin laajentamista.

Itselleni tuli mieleen musiikkiteatterilinjan ja kuvataidekoulun lakkauttaminen Lahden ammattikorkeakoulussa. Miksi se tehtiin? Mitä järkeä siinä oli? Esimerkiksi moni näyttelijäksi haluava nuori joutuu usein pakotetusti pitämään välivuosia, kun sisäänotto on niin vähäinen. Musiikkiteatterilinja antoi mahdollisuuden kulkea suoraa unelmaansa kohti ja antoi samalla hyvät eväät työllistymiseen.

Anja Kuhalampi
#luodehanke#OECDraportti#suomenkoulutusjäjestelmä#työllisyys#nuorisotyöttömyysperjantai 22. maaliskuuta 2019

Linkki yrittäjäkyselyyn


Hei ysiluokkalainen,

alla olevasta linkistä pääset vastaamaan LUODE -hankkeen yrittäjyyskyselyyn. Pohdi asioita omasta näkökulmastasi, äläkä stressaa oikeinkirjoituksesta tai kielioppisäännöistä - olemme kiinnostuneita juuri sinun ajatuksistasi sellaisena kuin ne ovat! Kiitos vastauksistasi jo etukäteen.

tiistai 19. maaliskuuta 2019

OAJ:ltä ehdotuksia työelämäjaksojen kehittämiseksi

Ehdotuksia työelämäjaksojen kehittämiseksi

Helmikuun lopulla julkistettiin Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvitys, miten työelämään tutustumis- eli tet-jaksot toteutetaan peruskouluissa ja millaisia näkemyksiä ja kokemuksia oppilailla on jaksoista. Julkaisutilaisuudessa OAJ nosti esiin omat näkemyksensä, jotka kutkuttavasti ovat linjassa LUODE-hankkeen tet-selvitysten kanssa.
OAJ perään kuulutti opetushallitusta ja ministeriöitä tukemaan työelämään tutustumista. Selvityksen mukaan koulujen työelämään tutustumisjaksot ovat monille yläkoulun oppilaille myönteinen kokemus. Jaksoilla oppilaiden on mahdollista saada motivoivia kokemuksia työelämästä ja tukea omiin ammattivalintoihin. Mutta on kuitenkin joukko oppilaita, jotka eivät koe tet-jaksoista olevan hyötyä. Selvityksessä, jossa kartoitettiin 66 oppilaan kokemuksia ja 29 opettajan näkemyksiä, noin kolmasosa yhdeksännen luokan oppilaista kuvasi jaksoja koskevia kokemuksiaan kielteisesti. Samankaltaisia olivat LUODE-hankkeessa tehtyjen kartoituksen tulokset.
-          Tämä selvitys osoittaa, että jaksoihin liittyy ongelmia, joita ratkaisemalla tet-jakson vaikuttavuutta ja oppilaiden yhdenvertaisuutta voitaisiin lisätä. Yksi näistä haasteista on se, miten pystymme takaamaan jokaiselle oppilaalle tet-harjoittelupaikan ilman perhetaustan vaikutusta, lapsiasiavaltuutettu Kurttila toteaa.
OAJ:n mielestä, jotta työelämään tutustuminen olisi sisällöllisesti yhtä laadukasta kaikille oppilaille, Opetushallituksen tulisi laatia yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa työnantajille suunnattu valtakunnallinen opas työelämään tutustumisesta.
Oppaassa kerrottaisiin, millainen voisi olla tet-oppilaan päivä tai viikko ja mitä tet-jaksoon olisi hyvä sisällyttää. Oppaassa pitäisi olla oma osio työpaikalla olevalle oppilaan työpaikkaohjaajalle siitä, mitä kaikkea ohjaajan on hyvä ottaa huomioon ja mitä laki säätää töistä, joita oppilaalla voidaan teettää. 
Oppaassa olisi hyvä olla myös mallipohja tet-jakson toteuttamissuunnitelmaksi. Samalla voitaisiin suositella, että yritykset laativat omat suunnitelmansa, jolloin tet-oppilaan ottaminen olisi helpompaa ja työpaikan tet-osaaminen kehittyisi kerta kerralta, kun oppilailta kerättäisiin palautetta ja ideoita. Myös palautteen keräämistä varten voisi valtakunnallisessa oppaassa olla erilaisia mallipohjia.
Tätä kaikkeahan me jo teemme LUODE-hankkeessa. TÖIHIN SIITÄ -vihkonen voi osoittautua hyvinkin arvokkaaksi!
Anja Kuhalampi
#luodehanke#työelämätaidot#nuoret#työelämääntutustuminen#tet#työllisyys#uusityö#tasa-arvo#yhdenvertaisuus#