maanantai 16. huhtikuuta 2018


Sujuva arki, mielekäs työ ja ekologinen elämäntapa

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Hämeenlinnan kaupunki toteuttivat 2017 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT 2067 -hankkeen, joka oli osa lasten ja nuorten Suomi 100 -juhlavuotta. Tutkimuksessa kartoitettiin 16–20 -vuotiaiden nuorten arvomaailman sisältöä sekä tulevaisuuteen kohdistuvia odotuksia ja asenteita. Hankkeessa rohkaistiin vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ja myönteisten tulevaisuuskuvien aktiiviseen pohdintaan. Nuorten kertomista unelmista ja niiden mahdollisista haasteista johdettiin suosituksia, jotka tukisivat päätöksentekoa sekä yhteiskunnan kehittämistä.

Oli kiinnostavaa selata suosituksia. Tulosten perusteella kiteytyivät seuraavat teemat, joihin nuorten näkökulmasta olisi hyvä kiinnittää erityistä huomiota, kun yhteiskuntaa kehitetään.

Nuoret toivovat monipuolisia asumisen mahdollisuuksia. Tiiviin kaupunkiasumisen ja maaseutumaisen asumisen vastakkainasettelu ei ole mielekästä, sillä nuorten näkemyksissä asuinympäristön toivottavuus riippuu omista elämäntapatoiveista ja voi eri elämänvaiheissa vaihdella. Toimivan arjen mahdollistaminen niin maaseutu- kuin kaupunkialueilla ottaa huomioon erilaiset asumistoiveet ja edistää näin yksilöiden ja perheiden arjen hyvinvointia. 

Ekologinen elämäntapa koetaan tärkeänä. Elinympäristön vehreys ja mahdollisuus nauttia luonnosta osoittautuivat tässä tutkimushankkeessa nuorille tärkeiksi arvoiksi. Kyse ei ole vain pääsystä liikkumaan luonnonympäristöön vaan myös siitä, millaiset ovat näkymät kodin lähiympäristössä. Yhdyskuntarakentamisen suunnittelussa ja kaavoituksessa on tärkeä varmistaa, että myös tulevaisuudessa suomalaisilla on mahdollisuus nauttia luonnonympäristöissä liikkumisesta ja vehreistä näkymistä asuinpaikasta riippumatta. 

Älykäs teknologia arjessa ja työelämässä korostuu. Nuoret pitävät ympäristöystävällisiä ratkaisuja muun muassa energiantuotannossa tärkeinä. Materiaalien tehokas hyödyntäminen kierrättämällä kuuluu yhä useamman nuoren näkemyksen mukaan kestävän yhteiskunnan piirteisiin. Teknologian kehityksen toivotaan olevan laadultaan sellaista, että se edistää myös ympäristön hyvinvointia ja samalla myönteisiä ympäristöarvoja tukevan teknologian toivotaan olevan helppokäyttöistä.

Palvelujen on oltava lähellä ja helposti saatavilla. Nuoret toivovat erilaisten palveluiden, harrastusmahdollisuuksien ja tapahtumien olevan helposti saavutettavissa. Monille saavutettavuus tarkoittaa mahdollisuutta liikkua paikasta toiseen kävellen, pyörällä tai julkisilla liikennevälineillä. Ne, jotka haluavat asua kauempana keskustasta, painottavat toimivia liikenneyhteyksiä.

Merkitykselliset ihmissuhteet ja yhteisöllisyys ovat keskiössä. Tutkimukseen osallistuneet nuoret antavat paljon arvoa perheelle sekä ystäville ja toivovat, että heillä on tulevaisuudessa mahdollisuus elää tasapainoista arkea yhdessä läheisten kanssa. Osa nuorista kannattaa yhteisöllisyyden lisääntymistä, toisille mahdollisuus akkujen lataamiseen rauhassa perheen kanssa on tärkeää. Yksinäisyydeltä halutaan välttyä. Yksilöiden ja perheiden työn ja vapaa-ajan tasapainoinen suhde ylläpitää hyvinvointia ja toimii vastapainona työelämän vaatimuksille.

Mielenkiintoinen työ ja riittävä toimeentulo sisältyvät unelmiin. Nuoret pitävät työtä tärkeänä ja ilmaisevat haluavansa kuulua yhteiskuntaan ja vaikuttaa siellä. Tulevaisuudelta toivotaan eri tavoin mielekästä työtä. Teknologian kehittyminen ja robotisaatio nähdään sekä mahdollisuutena että uhkana ihmisten tekemälle työlle. Nuorista suuri osa toivoo saavansa tulevaisuudessa vakituisen työn. Osa tavoittelee kansainvälistä uraa tai haluaa vaikuttaa asioihin työllään, toisille taas tärkeää on rauhallinen tahti ja kohtuullinen toimeentulo.


Referoinut Anja Kuhalampi

#luodehanke#tulevaisuustutkimus#nuoruus#kestäväkehitys#teknologia