maanantai 27. toukokuuta 2019

Oikea asenne ja motivaatio


Vuosittain toteutettava Nuorten tulevaisuusraportti tutkii yläkoululaisten, lukiolaisten ja nyt myös toisen asteen ammattiin opiskelevien ala- ja koulutusvalintoihin liittyviä tulevaisuudensuunnitelmia. Vuonna 2019 tutkimukseen vastasi ennätykselliset lähes 14 000 nuorta. 

Oli kiinnostavaa lukea uusinta raporttia (2019) LUODE-hankkeen näkökulmasta. Erityisesti nuorten positiiviset näkemykset työelämästä ilahduttivat. Nuoret näkevät työelämän mahdollisuudet positiivisina ja uskovat löytävän paikkansa tulevaisuudessa. Yli 90 prosenttia toisen asteen opiskelijoista pitää työtä itselleen tärkeänä asiana ja yli neljä viidesosaa odottaa innolla työelämään siirtymistä. Nuorilla on siis korkea työmotivaatio jo opiskeluaikoina.

Nuoret ovat myös sisäistäneet, että omaa osaamista on kehitettävä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti koko elämän ajan. Halu kerryttää omaa osaamista on korkealla ja omaa kehittymistä halutaan vaalia moninaisten keinojen kautta. Raportissa korostetaan, ettei osaaminen ei ole pelkkiä taitoja, vaan myös oikeanlaista asennetta.
: Kun
Median rooli nähdään yhä tärkeämpänä ja sosiaalisen median tarjoamat globaalit yhteisöt vaikuttavat nuorten tulevaisuuskäsityksiin vahvasti. Vaarana nähtiin, että some-kanavien kautta saatava tietotulva saattaa passivoida nuoria tiedonhaussa. Uhkana on, että avoimen ja globaalin verkostoyhteiskunnan vaatimukset saattavat yksilötasolla johtaa ahdistukseen.

Valtakunnallinen vaikuttaja Talous ja nuoret eli TAT nosti raportista esiin kolme asiaa. Ensinnäkin TAT toivoo, että nuorten korkeasta motivaatiosta otetaan kaikki irti. Yritysten ja nuorta lähellä olevien organisaatioiden tulee rohkeasti tarjota monenlaisia tehtäviä ja oppimisen mahdollisuuksia. Toiseksi he haluavat, että somen passivoivaan vaikutukseen vastattaisiin, muun muassa hyvien esikuvien antamisella. Nuorille on annettava hyviä roolimalleja ja uratarinoita työhön siirtymisen tueksi. Kolmas asia on ohjauksen tarve. Nuoret kaipaavat edelleen jatko-opintojen ja alavalintojen suhteen yksilöohjausta. Yksilöllistä ohjausta ei saa laiminlyödä. 

Anja Kuhalampi
#luodehanke#työelämä#tet#tulevaisuus##nuoretjatyö#osaaminen


keskiviikko 8. toukokuuta 2019

Koulutuksen mallimaa?


OECD-raportti Investigating in Youth Finland julkistetiin 7.5.2019. Raportti käsittelee nuorille suunnattujen palvelujen toimivuutta. Arvioinnin kohteena ovat muun muassa toisen asteen koulutuksen opiskeluhuolto sekä työhallinnon, nuorisotoimen ja sosiaalitoimen palvelut sekä KELA-palvelut.

Oli suuri yllätys, että Suomen nuorisotyöttömyys on setsemänneksi korkein OECD-maissa, heti Portugalin ja Ranskan jälkeen. Työllisyysaste on selvästi Norjaa ja Ruotsia alempi. 

Toinen yllätys oli kuinka valikoiva koulutusjärjestelmämme on. Noin 67% hakijoista hylätään korkeakouluopinnoissa kun OECD-maissa hylkäysprosentti on keskimäärin 30%.

Suomi ei taida ollakaan sellainen koulutuksen mallimaa, jota esimerkiksi aina Pisa-tulosten yhteydessä hehkutellaan. Raportista ilmenee myös, että erityisesti osaamistasoltaan heikommat nuoret kohtaavat vaikeuksia työelämässä. Kuilu osaajien ja NEET-nuorien välillä kasvaa koko ajan.

Raportissa esitellään pitkä suosituslistaus asioista, jotka auttaisivat Suomen tilanteeseen. Esimerkiksi vaaditaan helpotusta toiselta asteelta korkeakouluun siirtymiseen. Suositellaan myös korkeakouluasteen koulutusjärjestelmän kapasiteetin laajentamista.

Itselleni tuli mieleen musiikkiteatterilinjan ja kuvataidekoulun lakkauttaminen Lahden ammattikorkeakoulussa. Miksi se tehtiin? Mitä järkeä siinä oli? Esimerkiksi moni näyttelijäksi haluava nuori joutuu usein pakotetusti pitämään välivuosia, kun sisäänotto on niin vähäinen. Musiikkiteatterilinja antoi mahdollisuuden kulkea suoraa unelmaansa kohti ja antoi samalla hyvät eväät työllistymiseen.

Anja Kuhalampi
#luodehanke#OECDraportti#suomenkoulutusjäjestelmä#työllisyys#nuorisotyöttömyys